ANALIZA TECHNICZNA: US.500
2019-08-02 10:56:46

Od dnia 30.07.2019 r. na wykresie dziennym dla ceny kontraktu na amerykański indeks giełdowy S&P 500 (US.500) możemy zaobserwować spadki. Aktualnie wartość kontraktu została sprowadzona w okolice obszaru wsparcia, który położony jest w pobliżu poziomu 2950,0 pkt. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie na przełomie kwietnia i maja 2019 r., w drugiej połowie czerwca 2019 r. oraz broniony przez byki na początku lipca 2019 r. W pobliżu tego poziomu przebiega średnia krocząca EMA 50- okresowa, która może stanowić dodatkowe wsparcie dla ceny. Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych wskazuje, że panuje trend wzrostowy. Histogram wskaźnika MACD w skali dziennej osiąga wartości dodatnie, co może wskazywać, że przeważa sentyment popytowy.

Wykres 1, US.500, interwał D1

Na niższym interwale czasowym H1 warto zauważyć, że cena zdecydowanie przebiła układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych i znajduje się pod nimi, co może znaczyć, że rozpoczął się trend krótkookresowy spadkowy. Jeśli reakcje podażowe zostaną utrzymane to najprawdopodobniej nastąpią dalsze spadki wartości kontraktu w stronę kolejnego obszaru wsparcia położonego w pobliżu poziomu 2870,0 pkt. Od tego poziomu cena odbijała się w marcu i maju 2019 r., gdy był broniony przez sprzedających oraz w kwietniu i czerwcu 2019 r., gdy był broniony przez kupujących. Natomiast jeśli wsparcie 2950,0 pkt. zostanie obronione to mogą pojawić się reakcje popytowe, które mogą wynieść wartość kontraktu z powrotem w stronę lokalnego szczytu z dnia 26.07.2019 r., który wynosi 3029,3 pkt.

Wykres 2, US.500, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót