ANALIZA TECHNICZNA: DE.30
2019-08-05 09:56:42

Cena kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) przebiła chmurę ichimoku w skali dziennej i znajduje się poniżej niej, co może znaczyć, że rozpoczął się trend spadkowy. Aktualnie cena testuje obszar wsparcia zlokalizowany w pobliżu poziomu 11750,0 pkt. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w połowie marca 2019 r. oraz broniony przez byki na przełomie maja i czerwca 2019 r. Histogram wskaźnika MACD dla wykresu dziennego osiąga wartości ujemne, co wskazuje, że przeważa sentyment podażowy.

Wykres 1, DE.30, interwał D1

Warto zwrócić uwagę na niższy interwał czasowy H1, na którym cena kontraktu znajduje się poniżej chmury ichimoku oraz linia tenkan-sen przebiega poniżej linii kijun-sen, co znaczy, że przeważa sentyment podażowy. Jeśli reakcje podażowe zostaną utrzymane to najprawdopodobniej wartość kontraktu zostanie sprowadzona w kierunku kolejnego obszaru wsparcia położonego w pobliżu poziomu 11600,0 pkt. Od tego poziomu cena odbijała się w pierwszej połowie marca 2019 r., gdy był broniony przez sprzedających oraz na początku czerwca 2019 r., gdy był broniony przez kupujących. Natomiast jeśli wsparcie 11750,0 pkt. zostanie obronione to mogą pojawić się reakcje popytowe, które mogą wynieść wartość kontraktu w stronę obszaru oporu, który zlokalizowany jest w pobliżu poziomu 11900,0 pkt. Poziom ten był broniony przez byki w kwietniu, maju, czerwcu 2019 r.

Wykres 2, DE.30, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót