RENTOWNOŚCI AMERYKAŃSKICH 10-LATEK PONIŻEJ POZIOMU 1,8%
2019-08-05 11:10:32

- Słabsze nastroje rynkowe
- Dane z rynku pracy nie zmieniają nastawienia FOMC
- EUR/PLN powyżej poziomu 4,3150
 
Początek bieżącego tygodnia rozpoczyna się w minorowych nastrojach na rynku finansowym. Jak widać eskalacja napięcia na linii USA-Chiny przyczyniła się do istotnego wzrostu awersji do ryzyka, co przekłada się na pogłębienie spadków na rynkach akcji. Wojna handlowa spowodowała wzrost niepewności, co wpłynie najprawdopodobniej negatywnie na perspektywy dla światowej gospodarki i być może stanie się argumentem do dalszego luzowania polityki monetarnej przez Fed. Patrząc na rentowności amerykańskich 10-latek, który spadły poniżej poziomu 1,8%, widać, że rynki obstawiają kolejne cięcia stóp procentowych w USA. Nie wykluczona jest także większa zmienność na rynku walutowym, gdzie istotna dla wielu klas aktywów pozostanie wycena waluty amerykańskiej. Indeks dolara jak na razie trzeci dzień z rzędu koryguje silne wzrosty obserwowane w drugiej połowie lipca.
 

Tym razem piątkowe dane z rynku pracy w USA nie zaskoczyły i były zgodne z konsensusem rynkowym. Liczba nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym w lipcu wzrosła o 164 tys. nowych etatów wobec wzrostu o 193 tys. po korekcie w dół czerwcowego odczytu. Stopa bezrobocia ustabilizowała się na poziomie 3,7% w skali roku, natomiast dynamika wzrostu płac nieco przyśpieszyła. Średnie przeciętne wynagrodzenie wzrosło w lipcu o 0,3% w ujęciu miesięcznym i przyśpieszyło do 3,2% w skali roku. Pomimo wolniejszego wzrostu liczby miejsc pracy poza rolnictwem, generalnie kondycja tego sektora pozostaje dość dobra. Jednak dla Powella i członków FOMC ważniejszy niż  rynek pracy może okazać się dalszy przebieg konfliktu handlowego na linii Pekin – Waszyngton. Jak na razie groźby nałożenia nowych ceł na import z Chin oraz odwet ze strony chińskiej w postaci słabszego juana i braku importu amerykańskich surowców rolnych sprawia, że bardziej prawdopodobne wydają się kolejne działania ze strony Rezerwy Federalnej we wrześniu.
 

Główna para EUR/USD powróciła dzisiaj do wzrostów i podczas dzisiejszej sesji handlowana jest ponownie powyżej poziomu 1,1100. Na rynku krajowym  notowania USD/PLN pozostają stabilne, natomiast złoty znów traci na wartości względem euro. Podczas poniedziałkowej sesji kurs EUR/PLN przełamał opór w rejonie 4,3130 w postaci poprzednich lokalnych szczytów i otworzył sobie drogę do wyższych poziomów cenowych w postaci tegorocznych szczytów. Brak danych z Polski w tym tygodniu sprawia, że PLN pozostanie pod wpływem nastrojów rynkowych.
 

EUR/USD
 

EUR/USD kontynuuje dziś odreagowanie zapoczątkowane pod koniec zeszłego tygodnia. Notowania aktualnie oscylują w rejonie 1,1140 i kierują się w okolice oporu na poziomie 1,1187, gdzie barierę dla strony popytowej wyznacza także linia poprowadzona po ostatnich maksimach lokalnych, tuż powyżej której przebiega 50-okresowa średnia EMA w skali D1. Jak na razie układ średnich kroczących EMA (50-, 100- i 200-okresowej) w interwale dziennym ogranicza skalę wzrostów na EUR/USD.
 
 

USD/PLN
 

USD/PLN wyhamował silne wzrosty z minionego tygodnia. Aktualnie notowania zachowują się stabilnie z lekką tendencją do kontynuacji odreagowania. Z technicznego punktu widzenia w przypadku utrzymania słabości waluty amerykańskiej kurs powinien kierować się w rejon linii Tenkan, która wyznacza najbliższe wsparcie na poziomie 3,8582. Silnym oporem pozostaje tegoroczne maksimum na poziomie 3,8994, powyżej którego przebiega geometryczny poziom wynikający z 61,8% zniesienia Fibo całości fali spadkowej kształtującej się od grudnia 2016 roku.
 
 
 

Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblemarkets.pl
 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót