ANALIZA TECHNICZNA: UK.100
2019-08-07 10:08:25

Po osiągnięciu lokalnego szczytu w dniu 30.07.2019 r., który wynosi 7650,0 pkt., cena kontraktu na brytyjski indeks giełdowy FTSE 100 została sprowadzona do obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 7075,0 pkt. Poziom ten był broniony przez byki w lutym, marcu, czerwcu oraz sierpniu 2019 r. Cena kontraktu zdecydowanie przebiła chmurę ichimoku w skali dziennej i znajduje się poniżej jej, co może wskazywać, że rozpoczął się trend spadkowy. Histogram wskaźnika MACD dla wykresu dziennego osiąga wartości ujemne, co może znaczyć, iż przeważa sentyment podażowy.

Wykres 1, UK.100, interwał D1

Na niższym interwale czasowym H1 cena kontraktu znajduje się poniżej chmury ichimoku oraz linia tenkan-sen przebiega pod linią kijun-sen i wskazuje to, że trend krótkookresowy jest spadkowy. Jeśli reakcje podażowe zostaną utrzymane to najprawdopodobniej nastąpi przebicie wsparcia 7075,0 pkt. W przypadku realizacja takiego scenariusza może nastąpić nasilenie presji podażowej, która może sprowadzić wartość kontraktu w stronę kolejnego obszaru wsparcia, który położony jest w pobliżu poziomu 6950,0 pkt. Od tego poziomu cena odbijała się w styczniu 2019 r., gdy był broniony przez sprzedających. Natomiast jeśli wsparcie 7075,0 pkt. zostanie obronione to mogą pojawić się reakcje popytowe, które mogą wynieść wartość kontraktu w stronę obszaru oporu zlokalizowanego w okolicy poziomu 7200,0 pkt. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w lutym, marcu 2019 r. oraz broniony przez byki w maju 2019 r.

Wykres 2, UK.100, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót