ANALIZA TECHNICZNA: US.500
2019-08-08 10:06:52

Na wykresie dziennym dla ceny kontraktu na amerykański indeks giełdowy S&P 500 (US.500) można zauważyć, że spadki trwające od 30.07.2019 r. zostały zatrzymane. W dniu 06.08.2019 r. cena znalazła wsparcie na poziomie 2800,0 pkt. i aktualnie testuje obszar wsparcia zlokalizowany w pobliżu poziomu 2870,0 pkt. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w marcu i maju 2019 r. oraz broniony przez byki w kwietniu i czerwcu 2019 r. Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych wskazuje, że panuje trend wzrostowy. Histogram wskaźnika MACD w skali dziennej osiąga wartości ujemne, co może wskazywać, że przeważa sentyment podażowy.

Wykres 1, US.500, interwał D1

Warto zwrócić uwagę, iż na niższym interwale czasowym H1, układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych wskazuje, że trend krótkookresowy jest spadkowy. Jeśli pojawią się reakcje podażowe, to najprawdopodobniej wartość kontraktu z powrotem zostanie sprowadzona w stronę obszaru wsparcia 2800,0 pkt. Od tego poziomu cena odbijała się w lutym i marcu 2019 r., gdy był broniony przez sprzedających oraz w marcu, maju i sierpniu 2019 r., gdy był broniony przez kupujących. Natomiast jeśli pojawią się reakcje popytowe to wartość kontraktu może wzrosnąć w stronę obszaru oporu, który znajduje się w pobliżu poziomu 2950,0 pkt. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w kwietniu, maju, czerwcu 2019 r. oraz broniony przez byki w lipcu 2019 r. W pobliżu tego poziomu przebiega średnia krocząca EMA 50- okresowa w skali dziennej, która może stanowić dodatkowy opór dla ceny.

Wykres 2, US.500, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót