AKOMODACYJNE PODEJŚCIE BANKÓW CENTRALNYCH
2019-08-08 11:01:32

- Stabilizacja nastrojów
- Akomodacyjne podejście banków centralnych
- Aprecjacja jena wyhamowała
 
Czwartek nie przyniesie istotnych publikacji makroekonomicznych wobec czego uwaga rynków skupi się na dalszych doniesieniach w kwestiach handlowych i poczynaniach ze strony banków centralnych, które zrobiły potężny zwrot w kierunku bardziej akomodacyjnej polityki pieniężnej. Początek dzisiejszej sesji przynosi stabilizację nastrojów rynkowych czemu sprzyjają nieco lepsze wieści z Chin odnośnie bilansu handlowego. Eksport nieoczekiwanie wzrósł w lipcu o 3,3% w skali roku przy jednoczesnym spadku importu o 5,6% w skali roku, w efekcie czego nadwyżka handlowa wyniosła 45,06 mld USD. Generalnie jednak sytuacja w handlu pozostaje napięta, a jednym z kluczowych zagrożeń dla światowej gospodarki pozostaje coraz bardziej realna wizja wojny handlowej. Z początkiem września wchodzą w życie kolejne cła na import chińskich produktów do USA, więc ciekawe czy polityka Ludowego Banku Chin wobec juana nie będzie budziła zastrzeżeń rynku. Ostatnie dość agresywne obniżki stóp procentowych przez azjatyckie banki centralne mogą być postrzegane także jako element wojny walutowo-handlowej, a nie tylko być odczytywane jako wzrost obaw o koniunkturę gospodarczą na świecie. Podczas środowej sesji do głębszych i szybszych obniżek stóp procentowych po raz kolejny nawoływał także amerykański prezydent Donald Trump argumentując to zachowaniem konkurencyjności wobec innych krajów.
 

Na rynku walutowym sytuacja się nieco ustabilizowała. W związku z poprawą nastrojów rynkowych aprecjacja jena japońskiego wyhamowała, a łagodne nastawienie ze strony banków centralnych sprzyja lekkiemu odreagowaniu walut rynków wschodzących. Nasza krajowa waluta pozostaje dziś nieco mocniejsza względem dolara. Takie czynniki jak oczekiwanie na luzowanie polityki monetarnej przez Fed czy EBC, a także szanse na więcej jastrzębich sygnałów ze strony RPP w związku z przyśpieszeniem dynamiki inflacji w Polsce mogą w dłuższym terminie wspierać notowania polskiej waluty. Z drugiej strony największym zagrożeniem w powrocie popytu na PLN pozostaje utrzymująca się wciąż awersja do ryzyka w związku z niepewnym otoczeniem zewnętrznym polskiej gospodarki.
 

USD/PLN
 

USD/PLN pozostaje w fazie odreagowania zeszłotygodniowych wzrostów. Notowania już trzeci dzień z rzędu utrzymują się poniżej oporu w postaci linii Tenkan, co może sprzyjać próbie testu Kijun Sen. Silnym wsparciem pozostaje linia poprowadzona po minimach lokalnych począwszy od VI. 2019 roku, przebiegająca tuż poniżej 50-okresowej średniej EMA w skali D1 w rejonie 3,8128. Układ średnich kroczących EMA (50-, 100- i 200-okresowej) w skali dziennej w dalszym ciągu premiuje stronę popytową na tej parze.
 
 
 

GBP/USD
 

Po silnych spadkach obserwowanych w ostatnich trzech tygodniach, ostatnie dni  charakteryzują się  stabilizacją notowań GBP/USD w rejonie okrągłego poziomu 1,2100. Na wykresie dziennym widoczna jest formacja chorągiewki, po wybiciu z której możemy ponownie zaobserwować silniejszy ruch kierunkowy. Kurs utrzymuje się poniżej 23,6% zniesienia Fibo całości impulsu spadkowego z poziomu 1,2782 oraz kluczowych średnich kroczących EMA w skali dziennej (50-, 100- i 200-okresowej), co świadczy o przewadze strony podażowej w dłuższym terminie.
 
 

Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblemarkets.pl
 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót