ANALIZA TECHNICZNA: DE.30
2019-08-12 10:49:20

Po wzrostach, które trwały od początku notowań dzisiejszego dnia, pojawiły się reakcje podażowe, które sprowadziły cenę w stronę obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 11700,0 pkt. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w marcu, sierpniu 2019 r. oraz broniony przez byki w czerwcu 2019 r. Cena kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) znajduje się poniżej chmury ichimoku w skali dziennej oraz linia tenkan-sen przebiega poniżej linii kijun-sen, co wskazuje, że trend jest spadkowy. Histogram wskaźnika MACD dla wykresu dziennego osiąga wartości ujemne, co może wskazywać, że przeważa sentyment podażowy.

Wykres 1, DE.30, interwał D1

Jeśli reakcje podażowe zostaną utrzymane to najprawdopodobniej nastąpi przebicie wsparcia 11700,0 pkt. oraz dolnego ograniczenia chmury ichimoku dla wykresu H1. W przypadku realizacji takiego scenariusza może nastąpić spadek wartości kontraktu w stronę kolejnego obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 11500,0 pkt. Od tego poziomu cena odbijała się w lutym, marcu, sierpniu 2019 r., gdy był broniony przez kupujących. Natomiast jeśli wsparcie 11700,0 pkt. zostanie obronione to mogą pojawić się reakcje popytowe, które mogą wartość kontraktu w stronę obszaru oporu położonego w okolicy poziomu 11900,0 pkt. Poziom ten był broniony przez byki w kwietniu, maju, czerwcu 2019 r.

Wykres 2, DE.30, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót