WYSOKIE OCZEKIWANIA PRZED POSIEDZENIEM EBC
2019-09-09 11:10:51

- Brexit na tapecie
- Wysokie oczekiwania przed EBC
- Dane z rynku pracy neutralne dla Fed
 
 
Bieżący tydzień będzie upływał pod znakiem oczekiwania na wrześniowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, na którym zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Dragh’iego powinno dojść do luzowania polityki pieniężnej. Kluczowym pytaniem pozostaje to czy EBC sprosta oczekiwaniom rynku, który liczy na pakiet działań w celu wsparcia europejskiej gospodarki. Wypowiedzi przedstawicieli banku nie wskazują na jednomyślność, co może stać na przeszkodzie w podjęciu decydujących działań w obliczu wyraźnie lepszych nastrojów rynkowych. Trzeba brać także pod uwagę fakt, że kończy się kadencja obecnego szefa EBC i być może Draghi będzie chciał dać ostatnie słowo w kwestii niestandardowych narzędzi w polityce monetarnej Ch.Lagarde, które obejmie stanowisko prezesa EBC już w listopadzie. W centrum uwagi będą pozostawały także kwestie związane z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W piątek Izba Lordów przyjęła ustawę mającą na celu zablokowanie Brexitu bez umowy i wymuszenie na brytyjskim premierze złożenie wniosku odsuwającego opuszczenia UE na koniec stycznia 2020 roku, jeśli do 19 października nie zostanie zaakceptowana wynegocjowana mowa z UE. Na rynku krajowym o stopach procentowych będzie decydowała Rada Polityki Pieniężnej. Konsensus rynkowy zakłada brak zmian w poziomie stóp procentowych. Najprawdopodobniej nawet w obliczu nieco wyższej inflacji, retoryka Rady nie ulegnie zmianie na bardziej jastrzębią.
 

Podczas piątkowego wystąpienia Powell powtórzył, że bank „nie prognozuje ani nie oczekuje recesji” oraz wskazał, że powinien utrzymać się umiarkowany wzrost gospodarczy w USA. Szef Fed jest świadomy ryzyk przed jakimi stoi amerykańska koniunktura, jednakże stwierdził jednocześnie, że sierpniowy raport z amerykańskiego rynku pracy jest oznaką siły tamtejszego sektora. Piątkowe dane wskazywały na wzrost zatrudnienia poza rolnictwem o 130 tys. wobec oczekiwanego wzrostu o 160 tys. Stopa bezrobocia ustabilizowała się na niskim poziomie 3,7% w skali roku. Dynamika wynagrodzeń spadła do 3,2% z 3,3% r/r, jednak w ujęciu miesięcznym przyśpieszyła do 0,4% z 0,3% m/m. Dane pozostają neutralne i wpisują się w scenariusz oczekiwania na kolejną obniżę stóp procentowych w USA w obliczu widocznego spowolnienia w amerykańskim przemyśle.
 

GBP/USD
 

GBP/USD łapie oddech po tym, jak najprawdopodobniej udało się uniknąć bezumownego Brexitu 31 października. Notowania powróciły dzisiaj powyżej 50-okresowej średniej EMA w interwale dziennym i z technicznego punktu widzenia odreagowanie może być kontynuowane. Kolejną barierą dla strony popytowej będzie 100-okresowa średnia EMA w skali D1 przebiegająca w rejonie 1,2430. Silną strefą wsparcia pozostaje obszar wynikający z lokalnych maksimów ustanowionych w X.2016r., I.2017r. oraz IX.2019r.
 
 
 

USD/PLN
 

USD/PLN pozostaje stabilny w oczekiwaniu na nowe impulsy. Notowania wspierają się na linii Kijun, która jak na razie ogranicza zasięg korekty spadkowej. Zejście poniżej zeszłotygodniowego minimów otworzyłoby drogę do pogłębienia spadków w okolice 50-okresowej  średniej EMA w skali D1, która zbiega się z 38,2% zniesienia Fibo całości fali wzrostowej kształtującej się od końca czerwca 2019 roku w rejonie 3,8930. Silnym oporem pozostają lokalne szczyty tuż poniżej okrągłego poziomu 4,0000.
 
 
 

Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblemarkets.pl
 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót