ANALIZA TECHNICZNA: EUR/USD
2019-09-10 10:12:00

Cena pary walutowej EUR/USD testuje obszar oporu zlokalizowany w pobliżu poziomu 1,1070. Poziom ten był broniony przez byki w lipcu i sierpniu 2019 r. oraz broniony przez niedźwiedzie we wrześniu 2019 r. Na wykresie dziennym cena znajduje się poniżej chmury ichimoku oraz linia tenkan-sen przebiega poniżej linii kijun-sen, co może wskazywać, że panuje trend spadkowy. Histogram wskaźnika MACD w skali dziennej osiąga wartości ujemne, co może wskazywać, że przeważa sentyment podażowy.

Wykres 1, EUR/USD, interwał D1

Jeśli obszar oporu 1,1070 zostanie obroniony to mogą pojawić się reakcje podażowe, które sprowadzą cenę w stronę obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 1,0970. Od tego poziomu cena odbijała się na przełomie sierpnia i września 2019 r., gdy był broniony przez kupujących. Natomiast jeśli opór 1,1070 zostanie przetestowany i przebity to może nastąpić nasilenie presji popytowe, która może wynieść cenę w stronę kolejnego obszaru oporu zlokalizowanego w pobliżu poziomu 1,1170. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w kwietniu, maju, lipcu, sierpniu 2019 r. oraz broniony przez byki w maju, czerwcu, sierpniu 2019 r. W pobliżu tego poziomu znajduje się dolne ograniczenie chmury ichimoku w skali dziennej, które może stanowić dodatkowy opór dla ceny.

Wykres 2, EUR/USD, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót