ANALIZA TECHNICZNA: US.500
2019-09-11 10:37:18

Po spadkach mających miejsce w sierpniu 2019 r., można zaobserwować, iż między inwestorów powrócił optymizm. Cena kontraktu na amerykański indeks giełdowy S&P 500 (US.500) aktualnie testuje obszar wsparcia zlokalizowany w pobliżu poziomu 2970,0 pkt. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w czerwcu 2019 r. oraz broniony przez byki w lipcu, wrześniu 2019 r. Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych dla wykresu dziennego wskazuje, że panuje trend wzrostowy. Histogram wskaźnika MACD w skali dziennej osiąga wartości dodatnie, co może znaczyć, że przeważa sentyment popytowy.

Wykres 1, US.500, interwał D1

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych dla niższego interwału czasowego H1 wskazuje, że trend krótkookresowy również jest wzrostowy. Jeśli reakcje popytowe zostaną utrzymane to najprawdopodobniej nastąpi wzrost wartości kontraktu w stronę obszaru oporu zlokalizowanego w pobliżu historycznego szczytu z dnia 26.07.2019 r., który wynosi 3029,3 pkt. Natomiast jeśli obszar wsparcia 2970,0 pkt. zostanie przetestowany i przebity to mogą pojawić się reakcje podażowe, które mogą sprowadzić wartość kontraktu do obszaru wsparcia położonego w pobliżu poziomu 2910,0 pkt. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w czerwcu, wrześniu 2019 r. oraz broniony przez byki w czerwcu 2019 r. W pobliżu tego poziomu przebiega średnia krocząca EMA 100- okresowa w skali dziennej, która może stanowić dodatkowe wsparcie dla ceny.

Wykres 2, US.500, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót