ZŁOTY STABILNY W OCZEKIWANIU NA DECYZJĘ RPP
2019-09-11 11:37:58

- Dziś decyzja RPP
- Lepszy sentyment na rynkach akcji utrzymuje się
- EUR/USD nadal powyżej 1,1000
 
Środowa sesja będzie upływała pod znakiem oczekiwania na jutrzejsze posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego (EBC), gdzie konsensus rynkowy zakłada luzowanie polityki monetarnej we wrześniu. Na rynku krajowym w centrum zainteresowania inwestorów będzie pozostawała dzisiejsza decyzja RPP w kwestii parametrów polityki pieniężnej. Konsensus rynkowy zakłada brak zmian w poziomie stóp procentowych w Polsce, jednakże ciekawe będzie to czy po raz kolejny został złożony wniosek o podwyżkę stóp procentowych. Wobec oczekiwanego przyśpieszenia dynamiki inflacji w kolejnych miesiącach, grono zwolenników wzrostu kosztu pieniądza może się zwiększać. Wobec powyższego interesujące będzie to jak prezes Glapiński odniesie się do lipcowego wniosku o podwyżkę stóp o 25pb. Wydaje się, że wobec niepewności dotyczącej globalnego wzrostu i bardziej ekspansywnej polityki pieniężnej na świecie, Rada będzie kontynuować postawę wyczekiwania w sytuacji inflacji pozostającej w dopuszczalnym paśmie wahań od celu inflacyjnego.
 

Wrzesień jak dotąd charakteryzuje się istotną poprawą nastrojów rynkowych i większym apetytem na bardziej ryzykowne aktywa. Rentowności 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych zaczęły rosnąć i powróciły powyżej poziomu 1,70%.  Podobnie sytuacja ma się z rentownościami 10-letnich obligacji Niemiec, które znajdują się na najwyższym poziomie od miesiąca w obliczu narastających wątpliwości odnośnie tego czy EBC zdecyduje się na nowy program luzowania ilościowego. Indeks dolara po odreagowaniu z początku miesiąca pozostaje w węższym zakresie wahań w pobliżu ostatnich minimów lokalnych. Widać także mniejsze zainteresowanie jenem, który zazwyczaj traci na wartości w sytuacji pozytywnego sentymentu utrzymującego się na rynkach akcji. Takie otoczenie powinno sprzyjać także rynkom wschodzącym.
 

Główna para walutowa EUR/USD utrzymuje się w dalszym ciągu powyżej poziomu 1,1000. Euro zyskało na wartości względem dolara w zeszłym tygodniu, jednakże w obliczu wysokich oczekiwań rynku przed wrześniowym posiedzeniem EBC wyhamowało aprecjację. Jutrzejsza decyzja jednak może stać się impulsem do silniejszego ruchu kierunkowego na tej parze. Nasza krajowa waluta pozostaje stabilna w oczekiwaniu na rozwój wydarzeń. USD/PLN utrzymuje się w pobliżu 3,9300, natomiast EUR/PLN w rejonie 4,3350.
 

EUR/PLN
 

Notowania EUR/PLN pozostają stabilne i wspierają się na 50-okresowej średniej EMA w interwale dziennym. Ostatnie umocnienie złotego względem euro zapoczątkowało nieco głębszą korektę spadkową całości fali wzrostowej kształtującej się od początku lipca tego roku. Kurs utrzymuje się powyżej kluczowych średnich kroczących EMA (50-, 100- i 200-okresowej) oraz górnego ograniczenia chmury ichimoku poczynając od interwału D1 wzwyż, co świadczy o przewadze strony popytowej w dłuższym terminie. W sytuacji wybronienie okolic 4,3225-4,3234 w postaci minimów z sierpnia i września tego roku powrót do wzrostów nie jest wykluczony. W przeciwnym wypadku techniczny układ rynku będzie sprzyjał powrotowi w rejon 4,3100.
 
 
 

EUR/USD
 

Od początku tego tygodnia utrzymuje się węższy zakres wahań na parze EUR/USD w oczekiwaniu na jutrzejszy spektakl w wykonaniu EBC.  Rynek antycypuje, że polityka pieniężna zostanie poluzowana, co może ciążyć notowaniom euro. Aktualnie kurs utrzymuje się powyżej okrągłego poziomu 1,1000, jednakże dolar pozostaje dziś nieco mocniejszy względem euro. Układ średnich kroczących EMA w skali D1 (50-, 100 i 200-okresowej) oraz coraz niższe dołki i szczyty świadczą o przewadze strony podażowej na tej parze. Techniczny obraz rynku wskazywałby na trwalszą zmianę obserwowanej tendencji dopiero po wyjściu powyżej okolic 1,1250.
 
 
 

Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblemarkets.pl
 
 

 

 

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót