ANALIZA TECHNICZNA: USD/PLN
2019-10-04 10:50:40

Po osiągnięciu tegorocznego szczytu w dniu 01.10.2019 r., który wynosi 4,0231, cena pary walutowej USD/PLN spadła do obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 3,9400. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w sierpniu, wrześniu 2019 r. oraz broniony przez byki w październiku 2019 r. W pobliżu tego poziomu znajduje się górne ograniczenie chmury ichimoku w skali dziennej, które może stanowić dodatkowe wsparcie dla ceny. Na wykresie dziennym cena jest powyżej chmury ichimoku oraz linia tenkan-sen przebiega powyżej linii kijun-sen, co wskazuje, że panuje trend wzrostowy. Histogram wskaźnika MACD w skali dziennej osiąga wartości dodatnie, co może znaczyć, że przeważa sentyment popytowy.

Wykres 1, USD/PLN, interwał D1

Spadek ceny w dniu 03.10.2019 r. był spowodowany ogłoszeniem wyroku TSUE w sprawie „frankowiczów”. Jeśli inwestorzy uznają, iż wyrok TSUE nie wpłynie negatywnie na sektor bankowy w Polsce to może nastąpić dalsza aprecjacja polskiego złotego względem innych walut, w tym dolara amerykańskiego. W przypadku realizacji takiego scenariusza cena może zostać sprowadzona w stronę kolejnego obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 3,9100. Od tego poziomu cena odbijała się w sierpniu, wrześniu 2019 r., gdy był broniony przez kupujących. Natomiast jeśli wsparcie 3,9400 zostanie obronione to mogą pojawić reakcje popytowe, które mogą wynieść cenę do obszaru oporu położonego w pobliżu poziomu 3,9700. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w sierpniu, wrześniu 2019 r. oraz broniony przez byki we wrześniu, październiku 2019 r.

Wykres 2, USD/PLN, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót