ANALIZA TECHNICZNA: SILVER
2019-10-07 10:40:54

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej wskazuje, że dla ceny kontraktu na uncję srebra panuje trend wzrostowy. Aktualnie cena testuje obszar wsparcia zlokalizowany w pobliżu poziomu 17,40. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w sierpniu 2019 r. oraz broniony przez byki we wrześniu i październiku 2019 r. W pobliżu tego poziomu przebiega średnia krocząca EMA 50- okresowa, która może stanowić dodatkowe wsparcie dla ceny. Histogram wskaźnika MACD dla wykresu dziennego osiąga wartości ujemne, co może wskazywać, że przeważa sentyment podażowy. W przypadku gdy wzniesie się powyżej linii 0,00 to może zainicjować reakcje popytowe.

Wykres 1, SILVER, interwał D1

Jeśli wsparcie 17,40 zostanie obronione to najprawdopodobniej pojawią się reakcje popytowe, które mogą wynieść wartość kontraktu w stronę obszaru oporu zlokalizowanego w pobliżu poziomu 17,90. Od tego poziomu cena obijała się w sierpniu, wrześniu 2019 r., gdy był broniony przez kupujących oraz we wrześniu, październiku 2019 r., gdy był broniony przez sprzedających. Natomiast jeśli wsparcie 17,40 zostanie przebite to może nastąpić nasilenie presji podażowej, która może sprowadzić wartość kontraktu w stronę kolejnego obszaru wsparcia, który znajduje się w pobliżu poziomu 16,90. Poziom ten był broniony przez byki w sierpniu oraz na przełomie września i października 2019 r. . W pobliżu tego poziomu przebiega średnia krocząca EMA 100- okresowa w skali dziennej, która może stanowić dodatkowe wsparcie dla ceny.

Wykres 2, SILVER, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót