ANALIZA TECHNICZNA: DE.30
2019-10-22 10:10:31

Cena kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) testuje obszar oporu zlokalizowany w pobliżu lokalnego szczytu z dnia 17.10.2019 r., który wynosi 12807,8 pkt. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w lipcu, sierpniu 2018 r. oraz w październiku 2019 r. Cena znajduje się ponad chmurą ichimoku w skali tygodniowej oraz linia tenkan-sen przebiega powyżej linii kijun-sen, co wskazuje, że panuje trend wzrostowy. Histogram wskaźnika MACD dla wykresu tygodniowego osiąga wartości dodatnie, co może potwierdzać, że przeważa sentyment popytowy.

Wykres 1, DE.30, interwał W1

Na niższym interwale czasowym D1, cena kontraktu znajduje się powyżej chmury ichimoku oraz linia tenkan-sen przebiega ponad linią kijun-sen, co znaczy, że trend krótkookresowy również jest wzrostowy. Jeśli reakcje popytowe zostaną utrzymane to najprawdopodobniej nastąpi wzrost wartości kontraktu w stronę kolejnego obszaru oporu, który znajduje się w okolicy poziomu 13000,0 pkt. Od tego poziomu cena odbijała się w czerwcu 2018 r., gdy był broniony przez sprzedających. Natomiast jeśli opór 12800,0 pkt. zostanie obroniony to mogą pojawić się reakcje podażowe, które mogą sprowadzić cenę w stronę obszaru wsparcia położonego w pobliżu poziomu 12600,0 pkt. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w lipcu 2019 r. oraz broniony przez byki w październiku 2019 r.

Wykres 2, DE.30, interwał D1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót