ANALIZA TECHNICZNA: USD/JPY
2019-10-24 10:43:53

Na wykresie dziennym cena pary walutowej USD/JPY znajduje się powyżej chmury ichimoku oraz linia tenkan-sen przebiega ponad linią kijun-sen, co wskazuje, że panuje trend wzrostowy. Aktualnie cena testuje obszar oporu zlokalizowany w pobliżu poziomu 108,80. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w czerwcu, lipcu, sierpniu, październiku 2019 r. Histogram wskaźnika MACD w skali dziennej osiąga wartości dodatnie, co może wskazywać, że przeważa sentyment popytowy.

Wykres 1, USD/JPY, interwał D1

Cena pary walutowej USD/JPY na niższym interwale czasowym H1 znajduje się ponad chmurą ichimoku oraz linia tenkan-sen przebiega powyżej linii kijun-sen, co wskazuje, że trend krótkookresowy również jest wzrostowy. Jeśli reakcje popytowe zostaną utrzymane to może nastąpić ponowny test i przebicie obszaru oporu 108,80. W przypadku realizacji takiego scenariusza najprawdopodobniej nastąpi wzrost ceny w stronę kolejnego obszaru oporu położonego w okolicy poziomu 109,60. Od tego poziomu cena odbijała się w maju 2019 r., gdy był broniony przez kupujących oraz sprzedających. Natomiast jeśli opór 108,80 zostanie obroniony to mogą pojawić się reakcje podażowe, które mogą sprowadzić cenę w stronę obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 108,00. Poziom ten był broniony przez byki w czerwcu, lipcu, październiku 2019 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w czerwcu, wrześniu, październiku 2019 r.

Wykres 2, USD/JPY, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót