POŻEGNALNA KONFERENCJA M.DRAGHI
2019-10-24 11:41:37

- Dziś decyzja EBC
- Ostatnia konferencja prasowa pod przewodnictwem M.Draghi
- Szanse na rychłe rozwiązanie w kwestii Brexitu opadły
 

Podczas czwartkowej sesji w centrum zainteresowania inwestorów pozostają wstępne odczyty indeksów PMI dla sektora przemysłowego i usługowego w Europie. Wspomniane wskaźniki w ostatnim czasie pozostawały w trendzie spadkowym i rynek aktualnie ma nadzieje na nieco lepsze październikowe odczyty. W rzeczywistości, opublikowane rano pierwsze szacunki z Francji i  całej strefy euro wskazują na niewielki wzrost bądź stabilizację indeksów w porównaniu do października, jednakże jak na razie to zbyt mało by optymistycznie spojrzeć w przyszłość.  W dalszym ciągu wskaźniki PMI dla przemysłu zarówno w strefie euro, jak i w Niemczech znacząco odbiegają od granicznej bariery 50 pkt. oddzielającej wzrost od spowolnienia w danym sektorze. Niemiecki indeks PMI obrazujący aktywność w sektorze przemysłowym wyniósł 41,9 pkt. w porównaniu do 41,7 pkt. w poprzednim miesiącu i ukształtował się poniżej oczekiwań rynkowych, natomiast indeks PMI dla sektora usługowego dodatkowo rozczarował obniżając się do 51,2 pkt. z 51,4 pkt. miesiąc wcześniej. Dzisiejsze wskazania indeksów PMI nieco ciążą walucie europejskiej w oczekiwaniu na posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego, po raz ostatni pod przewodnictwem Mario Draghi, którego kadencja na tym stanowisku upływa z końcem października. Z tego względu, że we wrześniu został wprowadzony kompleksowy pakiet działań, nie należy oczekiwać dzisiaj jakiś przełomowych informacji, które zmieniłyby perspektywy dla polityki pieniężnej w strefie euro. Rynki z uwagą jednak będą śledzić pożegnalną konferencję prasową szefa EBC, który zrobił wiele by uratować strefę euro, a jednocześnie przyczynił się pod koniec swojej kadencji do widocznych podziałów wśród członków Zarządu EBC w kwestii ponownego uruchomienia QE.

 
Funt wyhamował aprecjację w oczekiwaniu na rozwój wydarzeń w Wielkiej Brytanii. Nadzieje na rychłe rozwiązanie kwestii Brexitu nieco opadły po tym jak rezultat wczorajszego głosowania w brytyjskim parlamencie minął się z oczekiwaniami premiera Johnsona. Najprawdopodobniej Unia Europejska zgodzi się na kolejne przesunięcie terminu Brexitu o czym powinniśmy dowiedzieć się na dniach.
 

EUR/USD
 

Notowania EUR/USD wyhamowały wzrosty w rejonie 200-okresowej średniej EMA w skali dziennej i oscylują pomiędzy wspomnianą średnią a 100-okresową średnia EMA w skali dziennej w oczekiwaniu na dzisiejsze posiedzenie EBC. Na gruncie analizy technicznej dopiero wyjście powyżej geometrycznego poziomu w postaci 38,2% zniesienia Fibo całości fali spadkowej z poziomu 1,1815 i poziomu 1,1250 zmieniłoby układ techniczny nieco na korzyść strony popytowej w średnim terminie. Najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 1,1095.
 
 
 

GBP/USD
 

GBP/USD wyhamował wzrosty w rejonie 100-okresowej średniej EMA w skali W1. Brak przełomu w kwestii Brexitu może przyczynić się do lekkiego odreagowania ostatnich silnych wzrostów. Silnym wsparciem w dłuższym terminie pozostają okolice 50-okresowej średniej EMA w skali tygodniowej, która przebiega w rejonie 1,2708.
 
 
 

Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblemarkets.pl
 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót