DANE Z USA POWYŻEJ PROGNOZ
2019-10-25 11:25:55

- Dziś finalny odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan
- Indeks instytutu Ifo na poziomie 94,6 pkt. w październiku
- Brexit się znów komplikuje
 

Końcówka tygodnia nie przynosi istotniejszych publikacji makroekonomicznych. Opublikowany zostanie finalny odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan, który powinien wskazywać na lepsze nastroje amerykańskich konsumentów w październiku. Wczorajsze wstępne dane odnośnie indeksu PMI dla amerykańskiego przemysłu i usług okazały się wyższe niż zakładał konsensus rynkowy, co wsparło notowania dolara. Indeks PMI dla przemysłu wzrósł w październiku do 51,5 pkt. z 51,1 pkt., natomiast wskaźnik PMI dla usług zwiększył się o 0,1 pkt. do 51 pkt. Powyższe dane wspierają obóz tych członków FOMC i ekonomistów, którzy preferują wstrzymanie się z kolejną obniżką stóp procentowych w USA. Ostatnia decyzja Rezerwy Federalnej wskazywała na istniejące podziały w kwestii tego czy zdecydować się na głębsze niż o 25pb cięcie kosztu pieniądza czy też utrzymać poziom stóp procentowych na niezmienionym poziomie. W związku z powyższym być może jednak przeważy podejście wskazujące na zasadność utrzymania statusu quo w polityce pieniężnej do czasu publikacji kolejnych projekcji makroekonomicznych zaplanowanych na grudzień. 


Wspólna waluta zyskuje dzisiaj nieco na wartości, w czym pomocny jest odczyt wskaźnika klimatu gospodarczego w Niemczech. Indeks Ifo utrzymał się bowiem na niezmienionym poziomie 94,6 pkt. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Wyższy niż oczekiwano okazał się natomiast subindeks obrazujący przyszłą sytuację w biznesie, który wzrósł do poziomu 91,5 pkt. Po wczorajszej ostatniej już konferencji prasowej z udziałem Mario Draghi wiadome jest jednak, że Europejski Bank Centralny widzi potrzebę utrzymywania łagodnej polityki pieniężnej, gdyż bilans ryzyka dla wzrostu pozostaje niekorzystny. Zgodnie z konsensusem rynkowym październikowa decyzja EBC nie przyniosła przełomu. Stopy procentowe banku zostały na niezmienionym poziomie, podobnie jak i inne parametry polityki pieniężnej.
 

Na koniec warto wspomnieć o walucie brytyjskiej, która odreagowuje ostatnią aprecjację w związku z brakiem rychłego rozwiązania w kwestii Brexitu. Po niepomyślnych głosowania w parlamencie, Boris Johnson aktualnie chciałby, aby 12 grudniu doszło do przedterminowych wyborów, co wymagałoby uzyskania poparcia 2/3 głosów. Najprawdopodobniej jednak zarówno Wielkiej Brytanii, jak i Unii Europejskiej zależy na tym, żeby uniknąć Brexitu bez umowy,
 

USD/PLN
 

Korekta wzrostowa na USD/PLN dotarła w okolice dolnego ograniczenia chmury ichimoku w skali H4 i geometrycznego poziomu wynikającego ze zrównania się w stosunku 1:1 obecnego impulsu wzrostowego z poprzednią maksymalną korektą wzrostową w całej fali spadkowej z poziomu 4,0231, po czym nastąpił powrót do spadków. Kurs utrzymuje się poniżej kluczowych średnich kroczących EMA (50-, 100- i 200-okresową) w skali H4, co wspiera stronę podażową na tej parze.
 
 

EUR/GBP
 

EUR/GBP pozostaje w fazie odreagowania ostatnich spadków. Para wybroniła wsparcie w postaci linii poprowadzonej po minimach lokalnych począwszy od marca 2019 roku. Aktualnie kurs zmierza w okolice oporu w rejonie 0,8720, gdzie historycznie dochodziło do wyhamowania wzrostów. Skala odreagowania może pozostać ograniczona ze względu na układ średnich kroczących EMA (50-, 100- i 200-okresowej) w skali D1.
 
 
 

Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblemarkets.pl
 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót