ANALIZA TECHNICZNA: UK.100
2019-10-29 10:11:20

W ostatnich tygodniach na wykresie dziennym dla ceny kontraktu na brytyjski indeks giełdowy FTSE 100 (UK.100) można zaobserwować huśtawkę nastrojów wśród inwestorów. Związane jest to z decyzjami w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Aktualnie cena testuje obszar oporu zlokalizowany w pobliżu poziomu 7300,0 pkt. Poziom ten był broniony przez byki w czerwcu, sierpniu, wrześniu 2019 r. oraz broniony przez niedźwiedzie we wrześniu, październiku 2019 r. Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych dla wykresu dziennego wskazuje, że panuje trend boczny. Oscylator stochastyczny w skali dziennej wskazuje na obszary wykupienia i osiąga wartości powyżej poziomu 80. Ewentualne wyjście poniżej tego poziomu może zainicjować reakcje podażowe.

Wykres 1, UK.100, interwał D1

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych dla niższego interwału czasowego H1 wskazuje, że trend krótkookresowy jest wzrostowy. Jeśli reakcje popytowe zostaną utrzymane to najprawdopodobniej nastąpi ponowny test oraz przebicie obszaru oporu 7300,0 pkt. W przypadku realizacji powyższego scenariusza może nastąpić wzrost wartości indeksu w stronę kolejnego obszaru oporu, który znajduje się w pobliżu poziomu 7400,0 pkt. Od tego poziomu cena odbijała się w czerwcu, wrześniu 2019 r., gdy był broniony przez sprzedających oraz odbijała się w czerwcu, lipcu 2019 r., gdy był broniony przez kupujących. Natomiast jeśli opór 7300,0 pkt. zostanie obroniony to mogą pojawić się reakcje podażowe, które mogą sprowadzić wartość kontraktu w stronę obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 7200,0 pkt. Poziom ten był broniony przez byki w maju, wrześniu 2019 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w sierpniu, październiku 2019 r.

Wykres 2, UK.100, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót