ANALIZA TECHNICZNA: EUR/GBP
2019-10-30 10:34:26

Trwa oczekiwanie w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Aktualnie cena pary walutowej EUR/GBP znajduje się nad obszarem wsparcia położonego w pobliżu poziomu 0,8600. Poziom ten był broniony przez byki w kwietniu, maju, październiku 2019 r. oraz broniony przez niedźwiedzie w maju 2019 r. Cena znajduje się poniżej chmury ichimoku w skali dziennej oraz linia tenkan-sen przebiega pod linią kijun-sen, co wskazuje, że panuje trend spadkowy. Histogram wskaźnika MACD osiąga wartości ujemne, co może znaczyć, że przeważa sentyment podażowy.

Wykres 1, EUR/GBP, interwał D1

Jeśli reakcje podażowe zostaną utrzymane to najprawdopodobniej nastąpi ponowny test i przebicie obszaru wsparcia 0,8600. W przypadku realizacji takiego scenariusza cena może zostać sprowadzona w stronę kolejnego obszaru wsparcia, który znajduje się w pobliżu poziomu 0,8500. Od tego poziomu cena odbijała się w maju 2019 r., gdy był broniony przez kupujących. Natomiast jeśli pojawią się reakcje popytowe to może nastąpić wzrost ceny w stronę obszaru oporu zlokalizowanego w okolicy poziomu 0,8700. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w kwietniu, październiku 2019 r. oraz broniony przez byki w maju, październiku 2019 r.

Wykres 2, EUR/GBP, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót