CZY FOMC SPEŁNI OCZEKIWANIA RYNKU?
2019-10-30 11:03:48

- Czy będzie kolejna obniżka stóp w USA?
- Wstępny odczyt dynamiki PKB w USA za 3Q19 najprawdopodobniej poniżej oczekiwań
- O stopach będzie decydował także BoC
 
Wydarzeniem dzisiejszego dnia jest decyzja amerykańskiego banku centralnego odnośnie parametrów polityki pieniężnej. Konsensus rynkowy zakłada, że w październiku decyzją FOMC dojdzie do kolejnej obniżki stóp procentowych o 25pb, co stanowiłoby kontynuację zwrotu w polityce monetarnej zapoczątkowaną przez Fed na początku tego roku. Rynkowe oczekiwania jednym, jednakże kluczową kwestię stanowi to na ile większość członków FOMC widzi konieczność dalszego wsparcia koniunktury w USA w tak krótkim czasie przy nie takich złych danych napływających z tamtejszej gospodarki. Istotnym argumentem dla przeciwników poddawana się oczekiwaniom rynku może być poziom inflacji bazowej CPI, która od lipca 2019 roku znajduje się powyżej bariery 2,0%. Z drugiej strony utrzymująca się niepewność odnośnie koniunktury światowej i kondycji gospodarki USA w przyszłym roku może stać się argumentem za postawieniem przysłowiowej kropki na „i” i już trzecią w tym roku obniżką kosztu pieniądza. Dzisiejsza decyzja będzie miała miejsce o godz.19:00 CET, a konferencja prasowa Jerome Powella odbędzie się pół godziny później. Na nowe projekcje makroekonomiczne trzeba będzie jednak poczekać do grudnia.
 

Podczas środowej sesji w centrum zainteresowania inwestorów będą pozostawały także wstępne dane odnośnie dynamiki PKB w USA w III kw. 2019 roku. Konsensus rynkowy zakłada niższe tempo wzrostu gospodarczego na poziomie 1,7% w porównaniu do 2,0% osiągniętych w drugim kwartale. Raport ADP z kolei pokaże czy w październiku w rzeczywistości doszło do niższego wzrostu zatrudnienia w sektorze prywatnym w porównaniu do września. Ponadto opublikowane zostaną wstępne dane o niemieckiej inflacji CPI w październiku, które powinny potwierdzić brak presji inflacyjnej. O stopach procentowych zadecyduje także Bank Kanady, który najprawdopodobniej utrzyma główną stopę procentową na poziomie 1,75%.
 

USD/CAD
 

W ostatnim czasie USD/CAD zbliżył się w okolice wsparcia w postaci minimów lokalnych ukształtowanych w VII.2019 roku. Dziś dolar kanadyjski pozostaje nieco mocniejszy względem USD w oczekiwania na decyzje banków centralnych. Układ średnich kroczących EMA w skali D1 (50-, 100- i 200-okresowej) sprzyja w dalszym ciągu stronie podażowej. Kluczowe dla dalszych losów tej party będzie to czy uda się przełamać okolice okrągłego poziomu 1,3000. W średnim terminie istotnym oporem pozostaje rejon 1,3130.
 
 
 

EUR/USD
 

EUR/USD powrócił do wzrostów, po tym jak notowaniom udało się wybronić wsparcie w postaci górnego ograniczenia chmury ichimoku w skali D1. Notowania powróciły powyżej 100-okresowej średniej EMA w skali D1 i z technicznego punktu widzenia udane wyjście powyżej Tenkan Sen powinno zaowocować próbą powrotu w okolice 200-okresowej średniej EMA w skali D1, która aktualnie przebiega w okolicy 1,1170. Najbliższe wsparcia wyznacza geometryczny poziom w postaci 38,2% zniesienia Fibo całości impulsu wzrostowego z poziomu 1,0878 zbiegający się z 50-okresowa średnia EMA na poziomie 1,1064.
 
 
 

Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblemarkets.pl
 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót