KOLEJNA OBNIŻKA STÓP PROCENTOWYCH W USA
2019-10-31 11:00:02

- Obniżka stóp procentowych w USA
- Wskaźniki koniunktury gospodarczej w strefie euro rozczarowały
- Złoty pozostaje mocny
 
Rynki będą pozostawały pod wpływem wczorajszej decyzji Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, który zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi zdecydował się na kolejną obniżkę stopy funduszy federalnych o 25pb do zakresu 1,50-1,75%. Decyzja nie była jednak jednomyślna, gdyż dalszemu cięciu kosztu pieniądza sprzeciwiała się E.George i E.Rosengren. Najprawdopodobniej teraz Fed nie będzie już tak skory do szybkich zmian w polityce monetarnej, gdyż zdaniem prezesa Powella polityka pieniężna znajduje się we właściwym miejscu. Z pewnością Fed będzie chciał sobie dać nieco więcej czasu na ocenę efektów swoich działań a także oszacowanie wpływu napływających danych na perspektywy dla polityki monetarnej. W dalszym ciągu ocena kondycji gospodarki pozostaje dość dobra, a kolejna obniżka stóp procentowych stanowi pewną formę ubezpieczenia przed niepewnymi perspektywami dla wzrostu amerykańskiej koniunktury i następstwami sporu handlowego na linii USA-Chiny. Efektem wczorajszej decyzji FOMC było pogłębienie spadków na indeksie dolara, który powrócił w okolice 71,50 pkt.
 

Opublikowane wskaźniki koniunktury gospodarczej w strefie euro były w październiku generalnie słabsze. Pogorszyły się nastroje w gospodarce i w usługach oraz wśród konsumentów i producentów. Wstępne dane o inflacji CPI w Niemczech okazały się także niższe niż oczekiwano i potwierdziły brak presji inflacyjnej. Dziś natomiast poznamy szacunki dynamiki CPI w strefie euro, które zgodnie z konsensusem rynkowym będą wskazywały na wyhamowanie wskaźnika CPI do 0,7% w skali roku. Wstępne dane na temat dynamiki PKB za III kwartał, które poznamy dzisiaj najpewniej potwierdzą wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego w strefie euro. W oczekiwaniu na te publikacje euro zyskuje jednak na wartości w relacji do dolara. W wyniku wczorajszych wzrostów na EUR/USD w reakcji na komunikat po posiedzeniu Fed główna para walutowa ponownie powróciła w okolice 200-okresowej średniej EMA w skali dziennej.
 

Na rynku krajowym złoty wczoraj zyskał na wartości zarówno względem dolara, jak i euro w reakcji na decyzją FOMC. Dziś w Polsce został opublikowany wstępny odczyt wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wskazywał na dalsze wyhamowywanie inflacji w październiku do 2,5% z 2,6% w skali roku. EUR/PLN sukcesywnie zbliża się w okolice tegorocznych minimów lokalnych, które miały miejsce w lipcu. USD/PLN z kolei przybliża się do wsparcia w postaci okrągłego poziomu w rejonie 3,8000.
 

USD/PLN
 

USD/PLN kontynuuje spadki po wyłamaniu się dołem z zakresu chmury ichimoku. Kurs znajduje się  poniżej kluczowych średnich kroczących EMA w skali D1 (50-, 100- i 200-okresowej), co stanowi wsparcie dla strony podażowej. Nieudane wyjście powyżej 200-okresowej średniej EMA w skali D1, która aktualnie wyznacza najbliższy opór w rejonie 3,8550, przyczyniło się do pogłębienia zniżki. Na gruncie analizy technicznej nie jest wykluczona próba powrotu w okolice 3,8000, poniżej których przebiega 78,6% zniesienia Fibo całości fali wzrostowej z poziomu 3,7250.
 
 

EUR/USD
 

EUR/USD oscyluje tuż poniżej 200-okresowej średniej EMA w skali dziennej, która historycznie wyznaczała silny opór i zazwyczaj stanowiła docelowy poziom impulsów wzrostowych na tej parze. Z tego względu trwałe przełamanie okolic 1,1170 stanowiłoby impuls do wyjścia na wyższe poziomy cenowe i testowania linii trendu spadkowego.  Strefę wsparcia wyznacza rejon 1,1060/95 w postaci 50- i 100-okresowej średniej w skali D1. Maksymalna korekta spadkowa w całym impulsie wzrostowym z okolic 1,0880 nie przekroczyła 38,2% zniesienia Fibo, co stanowi wsparcie dla wzrostów w krótkim terminie.
 
 
Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblemarkets.pl
 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót