ANALIZA TECHNICZNA: DE.30
2019-10-31 11:05:01

Po utworzeniu lokalnego szczytu w dniu 28.10.2019 r., który wynosi 12978,3 pkt., cena kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) spadła w okolice poziomu wsparcia położonego w pobliżu poziomu 12800,0 pkt. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie i byki w październiku 2019 r. Cena kontaktu znajduje się powyżej chmury ichimoku w skali dziennej oraz linia tenkan-sen przebiega powyżej linii kijun-sen, co wskazuje, że panuje trend wzrostowy. Histogram wskaźnika MACD dla wykresu dziennego osiąga wartości dodatnie, co może znaczyć, że przeważa sentyment popytowy.

Wykres 1, DE.30, interwał D1

Jeśli reakcje podażowe zostaną utrzymane to najprawdopodobniej nastąpi spadek wartości kontraktu w stronę kolejnego obszaru wsparcia, który znajduje się w pobliżu poziomu 12650,0 pkt. Od tego poziomu cena odbijała się w lipcu, październiku 2019 r., gdy był broniony przez sprzedających oraz broniony przez kupujących w październiku 2019 r. Natomiast jeśli wsparcie 12800,0 pkt. zostanie obronione to mogą pojawić się reakcje popytowe, które z powrotem mogą wynieść wartość kontraktu w stronę obszaru oporu zlokalizowanego w okolicy poziomu 12950,0 pkt. Poziom ten był broniony przez niedźwiedzie w październiku 2019 r.

Wykres 2, DE.30, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót