ANALIZA TECHNICZNA: GOLD
2019-11-05 10:23:11

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej wskazuje, że dla ceny kontraktu na uncję złota panuje trend wzrostowy. Aktualnie cena testuje obszar wsparcia zlokalizowany w pobliżu poziomu 1500,00. Poziom ten był broniony przez byki w sierpniu, październiku 2019 r. oraz broniony przez niedźwiedzie we wrześniu, październiku 2019 r. Oscylator stochastyczny dla wykresu dziennego wskazuje na obszary wykupienia i osiąga wartości powyżej poziomu 80. Ewentualne wyjście poniżej tego poziomu może zainicjować reakcje podażowe.

Wykres 1, GOLD, interwał D1

Na niższym interwale czasowym H1 układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych wskazuje, że trend krótkookresowy również jest wzrostowy. Jeśli reakcje popytowe zostaną utrzymane to najprawdopodobniej nastąpi wzrost wartości kontraktu w stronę obszaru oporu zlokalizowanego w pobliżu poziomu 1520,00. Od tego poziomu cena odbijała się w sierpniu, wrześniu, październiku 2019 r., gdy był broniony przez sprzedających oraz odbijała się w sierpniu, wrześniu 2019 r., gdy był broniony przez kupujących. Natomiast jeśli nastąpi przebicie obszaru wsparcia 1500,00 to wówczas może nastąpić nasilenie presji podażowej, która może sprowadzić cenę w stronę kolejnego obszaru wsparcia położonego w okolicy poziomu 1480,00. Poziom ten był broniony przez byki w sierpniu, wrześniu, październiku 2019 r.

Wykres 2, GOLD, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót