DECYZJA RBA WSPIERA AUDa
2019-11-05 11:15:49

- Dziś indeks ISM dla usług
- EUR/USD wciąż powyżej poziomu 1,1100
- RBA utrzymał główną stopę na poziomie 0,75%
 

Wtorkowa sesja przyniesie kolejne publikacje z amerykańskiej gospodarki dotyczące bilansu handlowego i odczytu indeksu ISM dla sektora usługowego w USA. Konsensus rynkowy zakłada, że w październiku aktywność w usługach poprawiła się i oczekuje wzrostu wspomnianego wskaźnika do 53,4 pkt. z 52,6 pkt. Powyższe dane potwierdziłyby lepszą kondycję sektora usługowego w porównaniu do koniunktury w amerykańskim sektorze przemysłowym, dla którego indeks ISM w dalszym ciągu utrzymuje się poniżej granicznej bariery 50 pkt. Zaplanowane na dzisiaj wypowiedzi członków FOMC mogą rzucić więcej światła odnośnie perspektyw dla  polityki pieniężnej Fed, choć październikowy komunikat wskazuje na pauzę w dalszych obniżkach stóp procentowych w USA. Ponadto gorącym tematem pozostaną napływające informacje odnośnie tworzonej umowy handlowej między USA a Chinami. Niedługo powinny pojawić się sygnały z Waszyngtonu odnośnie terminu, w jakim mogłoby dojść do podpisania tego dokumentu. W oczekiwaniu na pozytywne zakończenie sporu handlowego na rynnach widoczne są dobre nastroje oraz większy apetyt na bardziej ryzykowne aktywa.

 
Eurodolar w dalszym ciągu ma trudności z wyjściem powyżej oporu w postaci 200-okresowej średniej EMA w skali dziennej. Pomimo nieco lepszych niż oczekiwano danych z Europy dotyczących indeksu Sentix czy finalnych odczytów indeksu PMI dla sektora przemysłowego w Niemczech i całej strefie euro w październiku, euro ostatecznie straciło na wartości w relacji do dolara. Z technicznego punktu widzenia wsparcie w rejonie 1,1080-1,1100 w postaci 100- i 50-okresowej średniej EMA w interwale dziennym powinno zostać utrzymane. Pierwsze publiczne wystąpienie Lagarde jako szefowej EBC nie zawierało odniesień do bieżącej polityki monetarnej w strefie euro i skupiało się na zasługach W. Schäuble.
 

Decyzją Banku Rezerw Australii (RBA) główna stopa procentowa została utrzymana na poziomie 0,75%. W komunikacie bank zaznaczył jednak, że po słabszym drugiej połowie zeszłego roku, nareszcie został osiągnięty punkt zwrotny. Oczekuje się, że średnio tempo wzrostu australijskiej gospodarki wyniesie 2,25% w tym roku i będzie się sukcesywnie zwiększać by osiągnąć 3,0% w 2021 roku. Źródłem niepewności pozostają perspektywy dla konsumpcji prywatnej. RBA prognozuje jednak, że inflacja powrócił w okolice 2,0% w przyszłym roku, czyli środka średnioterminowego przedziału wahań dla inflacji. Dolar australijski pozytywnie zareagował na te doniesienia. Para AUD/USD powróciła powyżej 200-okresowej średniej EMA w skali dziennej.
 
 
USD/PLN
 

USD/PLN wybronił wsparcie w rejonie okrągłego poziomu 3,8000, co zaowocowało odreagowaniem ostatnich spadków. Aktualnie kurs oscyluje w rejonie Tenkan Sen w oczekiwaniu na nowe impulsy. Silnym oporem pozostaje 200-okresowa średnia EMA w skali D1 przebiegająca w rejonie 3,8550. Notowania utrzymują się poniżej kluczowych średnich kroczących EMA w skali D1 (50-, 100- i 200-okresowej), co świadczy o przewadze strony podażowej.
 
 
 

AUD/USD
 

AUD umocnił się względem dolara amerykańskiego w reakcji na dzisiejszą decyzją RBA. Notowaniom udało się przełamać opór w postaci 200-okresowej średniej EMA w skali D1, która historycznie stanowiła istotną barierę dla strony popytowej na tej parze. Na gruncie analizy technicznej para otworzyła sobie drogę do testowania okrągłego poziomu 0,7000, powyżej którego przebiega 23,6% zniesienia Fibo całości fali spadkowej z poziomu 0,8134.
 
 
 

Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblemarkets.pl
 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót