Komentarze i Analizy

11:23 27.08

ORR OTWARTY NA DALSZE OBNIŻKI STÓP

Poniedziałkowa sesja przyniosła poprawę nastrojów rynkowych, jednakże dalsze zwyżki na rynkach akcji pozostają pod znakiem... Więcej

10:48 27.08

ANALIZA TECHNICZNA: US.30

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej wskazuje, że dla ceny kontraktu na amerykański indeks giełdowy Dow Jones panuje... Więcej

11:20 26.08

INDEKS IFO PONIŻEJ OCZEKIWAŃ

Ostatnia tydzień sierpnia powinien ponownie przynieść większe zainteresowanie publikacjami makroekonomicznymi, po tym jak opadły... Więcej

11:03 23.08

W OCZEKIWANIU NA WYSTĄPIENIE POWELLA

W centrum uwagi inwestorów pozostaje dzisiejsze wystąpienie Powella w Jackson Hole, na którym najprawdopodobniej zostaną nakreślone perspektywy dla polityki ... Więcej

10:52 22.08

WYSOKIE OCZEKIWANIA PRZED JACKSON HOLE

Dzisiaj rozpoczyna się doroczne sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole, natomiast kluczowe... Więcej

11:36 21.08

RYNKI CZEKAJĄ NA MINUTKI FOMC

Wydarzeniem dzisiejszego dnia będzie publikacja notatek z lipcowego posiedzenia FOMC, na którym po raz pierwszy od ... Więcej

11:43 20.08

DOLAR UTRZYMUJE MOCNĄ POZYCJĘ

Wtorkowa sesja nie przyniesie istotniejszych publikacji makroekonomicznych wobec czego kluczowym motorem dla ... Więcej

10:21 20.08

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Cena kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) znajduje się pod chmurą ichimoku w skali dziennej... Więcej

11:08 19.08

ANALIZA TECHNICZNA: EUR/USD

Po spadkach trwających od dnia 13.08.2019 r., cena pary walutowej została sprowadzona do obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 1,1100. Więcej

10:45 16.08

ANALIZA TECHNICZNA: US.500

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej wskazuje, że panuje trend wzrostowy. Więcej

10:49 12.08

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Po wzrostach, które trwały od początku notowań dzisiejszego dnia, pojawiły się reakcje podażowe, które sprowadziły cenę w stronę obszaru wsparcia... Więcej

10:19 09.08

ANALIZA TECHNICZNA: EUR/USD

Cena pary walutowej EUR/USD testuje obszar oporu zlokalizowany w pobliżu poziomu 1,1200. Więcej

11:01 08.08

AKOMODACYJNE PODEJŚCIE BANKÓW CENTRALNYCH

Czwartek nie przyniesie istotnych publikacji makroekonomicznych wobec czego uwaga rynków skupi się na dalszych doniesieniach w kwestiach ... Więcej

10:06 08.08

ANALIZA TECHNICZNA: US.500

Na wykresie dziennym dla ceny kontraktu na amerykański indeks giełdowy S&P 500 (US.500) można zauważyć, że spadki trwające od 30.07.2019 r. zostały zatrzymane. Więcej

10:27 07.08

RBNZ ZASKAKUJE AGRESYWNĄ OBNIŻKĄ

Początek środowej sesji przynosi stabilizację notowań na światowych giełdach. Do poprawy nastrojów na rynkach przyczyniły się... Więcej

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót